Інструкція щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України

18 серпня 2016 року N 373

Інструкція щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)

1. Ця Інструкція визначає склад реквізитів та структуру файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Спеціально уповноважений орган), та банками (філіями).

Вимоги цієї Інструкції поширюються на банки, філії іноземних банків та відокремлені підрозділи банків.

2. Інформаційний обмін в електронному вигляді між банками / філіями іноземних банків / відокремленими підрозділами банків і Спеціально уповноваженим органом здійснюється шляхом обміну відповідними файлами з використанням засобів захисту інформації, розроблених Національним банком України (далі - Національний банк).

3. Банк / філія іноземного банку / відокремлений підрозділ банку формує файли інформаційного обміну відповідно до вимог, викладених у додатку 1 до цієї Інструкції.

4. Банк - юридична особа забезпечує відокремлений підрозділ банку власними програмними засобами для захисту інформації в разі її передавання від відокремленого підрозділу банку до Спеціально уповноваженого органу через банк - юридичну особу.

Якщо в банку немає власних засобів захисту інформації, то банк може звернутися до Національного банку для вирішення цього питання.

5. Один файл-повідомлення може містити декілька повідомлень про фінансові операції, але не більше ніж 100 повідомлень.

6. Банк / філія іноземного банку / відокремлений підрозділ банку формує повідомлення про фінансову операцію, що надається Спеціально уповноваженому органу з урахуванням пункту 93 розділу VII Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року N 417 (зі змінами), за місцем реєстрації цієї операції в реєстрі фінансових операцій і підписується шляхом накладення електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) відповідальним працівником цього банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки.

Якщо інформація від відокремленого підрозділу банку до Спеціально уповноваженого органу передається через банк - юридичну особу, то файл-повідомлення, який формується в банку - юридичній особі й містить повідомлення про фінансові операції, що надійшли від відокремлених підрозділів банку для подальшого передавання до Спеціально уповноваженого органу, підписується відповідальним працівником банку - юридичної особи або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки.

7. Правила формування імен файлів, типи файлів інформаційного обміну та позначення форматів даних визначаються Спеціально уповноваженим органом і погоджуються Національним банком.

8. Банк / філія іноземного банку / відокремлений підрозділ банку здійснює накладання/перевіряння ЕЦП у порядку, наведеному в додатку 2 до цієї Інструкції.

9. Банк / філія іноземного банку здійснює формування файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку відповідно до переліку реквізитів та правил їх заповнення, зазначених у додатку 3 до цієї Інструкції.

10. Перелік реквізитів файла-повідомлення про результати обробки інформації про банк / філію іноземного банку та правила їх заповнення наведені в додатку 4 до цієї Інструкції.

11. Банк / філія іноземного банку / відокремлений підрозділ банку формує файл-повідомлення про фінансові операції / фінансові операції, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції, відповідно до переліку реквізитів та правил їх заповнення, зазначених у додатку 5 до цієї Інструкції.

12. Перелік реквізитів файла-квитанції і файла-повідомлення про взяття (відмову від узяття) на облік інформації про фінансові операції / фінансові операції, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції, правила їх заповнення наведені в додатку 6 до цієї Інструкції.

13. Спеціально уповноважений орган здійснює запит про надання інформації у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", шляхом формування та направлення файла-запиту, перелік реквізитів якого та правила їх заповнення наведені в додатку 7 до цієї Інструкції.

14. Банк / філія іноземного банку / відокремлений підрозділ банку формує файл-відповідь згідно з переліком реквізитів та правилами їх заповнення, зазначеними в додатку 8 до цієї Інструкції.

15. Банк / філія іноземного банку / відокремлений підрозділ банку формує файл-додаток відповідно до переліку реквізитів та правил їх заповнення, зазначених у додатку 9 до цієї Інструкції. Якщо файл-додаток містить виписку за рахунком клієнта або виписку за рахунком клієнта, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки, то банк формує зазначені виписки згідно з додатками 10, 11 до цієї Інструкції відповідно.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Додаток 1

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 3)

Вимоги щодо формування файлів інформаційного обміну

1. Усі файли інформаційного обміну мають формуватися як XML-документи.

2. Структура XML-документа має відповідати формалізованому опису, що визначається Національним банком України і міститься у відповідних файлах DTD (Document Type Definition), які доводяться до відома учасників інформаційного обміну в окремому листі.

3. Посилання на відповідний зовнішній файл DTD у другому рядку кожного файла інформаційного обміну є обов'язковим. Це посилання має вигляд XML-директиви <!DOCTYPE name_str SYSTEM "file_dtd"> ,

де name_str - ім'я головної структури відповідного файла, змінна;

file_dtd - ім'я відповідного зовнішнього файла DTD, змінна.

4. Директиви з іменами головних структур і файлів DTD для кожного типу файлів інформаційного обміну наведені в додатках 3 - 9 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями).

Додаток 2

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 8)

Порядок накладання/перевіряння ЕЦП

1. Електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) складається із 64 байтів. У файлах інформаційного обміну ЕЦП має бути поданий у вигляді 64 пар символів, кожна з яких є позначенням числа, що міститься у відповідному байті ЕЦП, у шістнадцятковій системі числення (використовуються символи від "0" до "9", великі латинські літери від "A" до "F").

2. Для підпису інформації щодо кожної фінансової операції та файла в цілому під час обміну інформацією між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Спеціально уповноважений орган), та банками / філіями іноземних банків / відокремленими підрозділами банків уведено в дію тип ключа "X", який підлягає сертифікації в Центрі сертифікації ключів Національного банку України. Кількість ключів має відповідати кількості працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальні працівники), та осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки.

Для генерації ключів потрібно запустити генератор ключів з таким командним рядком:

Gensep.exe a X nn,

де nn - номер робочого місця (цифри та латинські літери).

Порядок розподілу сертифікатів ключів загальний, такий самий, що діє для інших інформаційних задач.

3. ЕЦП накладається і перевіряється за допомогою програмного забезпечення банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку із вбудованими бібліотеками накладання/перевіряння ЕЦП Національного банку України, які вже використовуються в системах автоматизації банків.

В одному файлі може бути два типи ЕЦП: ЕЦП на кожний екземпляр структури, зокрема INF_STR, INF_ERR, INF_ZAP, INF_OTV, та ЕЦП на файл у цілому.

4. Для накладання ЕЦП на екземпляр структури потрібно зробити виклик функції накладання ЕЦП на буфер пам'яті, де розмістити всі значення тегів та атрибутів цього екземпляра, крім значення атрибута "Черговий номер екземпляра структури у файлі". Назви тегів та атрибутів до цього буфера не включаються.

5. Для накладання ЕЦП на файл у цілому формується буфер з початку і до кінця файла, уключаючи повний зміст файла. Перед накладанням ЕЦП атрибут "ЕЦП файла" має містити 128 пробілів.

6. Перевірка ЕЦП здійснюється за допомогою програмного забезпечення Спеціально уповноваженого органу та програмного забезпечення банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку.

Для перевіряння ЕЦП щодо екземпляра структури потрібно сформувати буфер з усіх значень тегів та атрибутів цього екземпляра, за винятком значень атрибутів "ЕЦП файла" та "Черговий номер екземпляра структури у файлі".

Для перевіряння ЕЦП файла потрібно зберегти значення атрибута "ЕЦП файла", заповнити цей атрибут у файлі 128 пробілами та сформувати буфер з початку до кінця файла.

Для перевіряння ЕЦП файла, що квитується, потрібно зробити побітове порівняння з ЕЦП цього файла, яке зберігається в системі автоматизації банку.

Додаток 3

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 9)

Перелік реквізитів файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку та правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE transport-file SYSTEM "xu_f710.dtd">

N з/п N групи Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) Зміст реквізиту Тип (максимальна довжина) Обов'язковість заповнення Примітки
1 Головна структура transport-file
2 I. Загальні відомості про файл-повідомлення про банк / філію іноземного банку (головна структура file-meta-data)
3 1.1 file-name Ім'я файла C (12) +
4 1.2 file-date Дата створення файла D (8) +
5 1.3 file-time Час створення файла T (4) +
6 1.4 id-key Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
7 1.5 file-signature ЕЦП файла B (128) +
8 Картка реєстрації банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку та відповідальних працівників (структура fm7)
9 II. Ідентифікаційні дані про банк / філію іноземного банку (підструктура ident структури fm7)
10 2.1 subj-id Код за ЄДРПОУ C (12) +
11 2.2 subj-mfo Код банку C (6) +
12 2.3 subj-name-shortcut Скорочене найменування C (254) +
13 2.4 date-card Дата повідомлення D (8) +
14 2.5 opr-act Вид повідомлення N (1) + Зазначається код згідно з додатком 6 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року N 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за N 241/28371 (далі - Інструкція N 24)
15 2.6 id-key-ddfm Обліковий ідентифікатор суб'єкта C (6) +
(якщо реквізит "Вид повідомлення" набуває значення "коригуюче")
16 2.7 id-key-bank Внутрішньобанківський реєстраційний код C (20) +
17 III. Загальні відомості про банк / філію іноземного банку (підструктура ustanova структури fm7)
18 3.1 subj-name Повне найменування C (254)
19 3.2 subj-name-shortcut Скорочене найменування C (254)
20 3.3 ust-type Тип суб'єкта N (1) Зазначається код згідно з додатком 7 до Інструкції N 24
21 3.4 ust-vid Вид суб'єкта N (4) Зазначається код згідно з додатком 5 до Інструкції N 24
22 3.5 comment-ust-vid Коментар до виду суб'єкта C (1000)
23 Місцезнаходження банку / філії іноземного банку (підструктура addr структури ustanova)
24 3.6 addr-state-id Код країни C (3) Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426 (далі - Класифікація)
25 3.7 addr-postal-code Поштовий індекс C (10)
26 3.8 addr-obl-id Код області N (2) Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції N 24
27 3.9 addr-city Населений пункт і район області C (254)
28 3.10 addr-streat Вулиця C (254)
29 3.11 addr-bud Будинок C (10)
30 3.12 addr-kor Корпус (споруда) C (10)
31 3.13 addr-ofis Офіс C (10)
32 IV. Додаткові відомості про банк / філію іноземного банку (підструктура ustanova-dod структури fm7)
33 Адреса тимчасового перебування банку / філії іноземного банку (підструктура addr структури ustanova-dod)
34 4.1 addr-state-id Код країни C (3) Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією
35 4.2 addr-postal-code Поштовий індекс C (10)
36 4.3 addr-obl-id Код області N (2) Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції N 24
37 4.4 addr-city Населений пункт і район області C (254)
38 4.5 addr-streat Вулиця C (254)
39 4.6 addr-bud Будинок C (10)
40 4.7 addr-kor Корпус (споруда) C (10)
41 4.8 addr-ofis Офіс C (10)
42 4.9 addr-tlf Номер телефону C (10)
43 4.10 addr-email Адреса e-mail C (50)
44 V. Загальні відомості про відокремлений підрозділ банку (підструктура department структури fm7)
45 5.1 subj-id Код за ЄДРПОУ C (12) У разі відсутності зазначається код за ЄДРПОУ банку - юридичної особи, якому підпорядкований підрозділ
46 5.2 subj-mfo Код банку C (6) У разі відсутності зазначається код банку - юридичної особи, якому підпорядкований підрозділ
47 5.3 id-key-bank Внутрішньобанківський реєстраційний код C (20)
48 5.4 id-key-ddfm Обліковий ідентифікатор суб'єкта C (6)
49 5.5 subj-name Повне найменування C (254)
50 5.6 subj-name-shortcut Скорочене найменування C (254)
51 5.7 ust-type Тип суб'єкта N (1) Зазначається код згідно з додатком 7 до Інструкції N 24
52 5.8 ust-vid Вид суб'єкта N (4) Зазначається код згідно з додатком 5 до Інструкції N 24
53 5.9 comment-ust-vid Коментар до виду суб'єкта C (1000)
54 Місцезнаходження відокремленого підрозділу банку (підструктура addr структури department)
55 5.10 addr-state-id Код країни C (3) Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією
56 5.11 addr-postal-code Поштовий індекс C (10)
57 5.12 addr-obl-id Код області N (2) Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції N 24
58 5.13 addr-city Населений пункт і район області C (254)
59 5.14 addr-streat Вулиця C (254)
60 5.15 addr-bud Будинок C (10)
61 5.16 addr-kor Корпус (споруда) C (10)
62 5.17 addr-ofis Офіс C (10)
63 5.18 addr-tlf Номер телефону C (10)
64 5.19 addr-email Адреса e-mail C (50)
65 VI. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (підструктура vdp структури fm7)
66 VI.I Відомості про призначення відповідального працівника (підструктура vdp-assignment структури vdp)
67 6.1.1 vdp-pos Посада C (100)
68 6.1.2 vdp-name-pr Прізвище C (50)
69 6.1.3 vdp-name-i Ім'я C (30)
70 6.1.4 vdp-name-pb По батькові C (30)
71 6.1.5 vdp-nm Номер наказу про призначення C (20)
72 6.1.6 vdp-date Дата наказу про призначення D (8)
73 6.1.7 vdp-date-assignment Дата призначення на посаду D (8)
74 6.1.8 vdp-tlf Номер телефону C (10)
75 6.1.9 vdp-email Адреса e-mail C (50)
76 VI.II Відомості про призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника (підструктура vdp-temp-assignment структури vdp)
77 6.2.1 vdp-pos Посада C (100)
78 6.2.2 vdp-name-pr Прізвище C (50)
79 6.2.3 vdp-name-i Ім'я C (30)
80 6.2.4 vdp-name-pb По батькові C (30)
81 6.2.5 vdp-nm Номер наказу про призначення C (20)
82 6.2.6 vdp-date Дата наказу про призначення D (8)
83 6.2.7 vdp-date-assignment Дата призначення на посаду D (8)
84 6.2.8 vdp-tlf Номер телефону C (10)
85 6.2.9 vdp-email Адреса e-mail C (50)
86 VI.III Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки (підструктура vdp-clear структури vdp)
87 6.3.1 vdp-name-pr Прізвище C (50)
88 6.3.2 vdp-name-i Ім'я C (30)
89 6.3.3 vdp-name-pb По батькові C (30)
90 6.3.4 vdp-nm Номер наказу про звільнення C (20)
91 6.3.5 vdp-date Дата наказу про звільнення D (8)
92 6.3.6 vdp-date-clear Дата звільнення від виконання обов'язків D (8)

Пояснення щодо заповнення файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку

1. Під час формування файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку слід дотримуватися таких загальних правил:

1) реквізити, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних довідників кодів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Спеціально уповноважений орган), та Державної служби статистики України;

2) реквізити, що містять дані відповідних документів (наказів, ліцензій, дозволів, свідоцтв тощо), заповнюються тільки на підставі та мовою цих документів;

3) усі інші реквізити, що містять текстову інформацію, заповнюються українською мовою.

2. Реквізити групи II заповнюються обов'язково в усіх випадках подання до Спеціально уповноваженого органу файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку. Файл-повідомлення про банк / філію іноземного банку повинен містити всі наявні на момент подання до Спеціально уповноваженого органу відомості про банк / філію іноземного банку (відокремлений підрозділ банку) та відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки. Усі розділи цього файла-повідомлення повинні бути заповнені актуальною інформацією.

3. Реквізити груп II, III, IV, VI заповнюються обов'язково під час першого подання файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку для реєстрації та призначення відповідального працівника банку / філії іноземного банку, а також у разі зміни загальних та/або додаткових відомостей (реквізити груп III, IV) та/або відомостей щодо відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки (реквізити груп VI.I - VI.II).

4. Реквізити груп II, V, VI заповнюються обов'язково під час першого подання інформації про відокремлений підрозділ банку та призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку, а також у разі зміни загальних відомостей стосовно відокремленого підрозділу банку (реквізити групи V) та/або відомостей щодо відповідального працівника відокремленого підрозділу банку або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки (реквізити груп VI.I - VI.II).

5. Реквізити групи VI заповнюються в разі надання інформації про відповідального працівника банку / філії іноземного банку та відокремленого підрозділу банку або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки. У разі одночасного звільнення відповідального працівника та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, інформація щодо їх звільнення подається окремими файлами-повідомлення про банк / філію іноземного банку. У разі припинення діяльності банку / філії іноземного банку або відокремленого підрозділу банку реквізити групи VI не заповнюються.

6. Під час надання інформації про реєстрацію банку / філії іноземного банку та призначення відповідального працівника заповнюються реквізити груп II, III, IV та VI.I. Реквізит, зазначений у колонці 4 рядка 14 таблиці цього додатка ("Вид повідомлення") (далі - Реквізит 14), у цьому разі набуває значення "первинне". Обов'язковими для заповнення є реквізити групи VI.I. Допускається одночасне заповнення реквізитів груп VI.I, VI.II у разі одночасного призначення відповідального працівника та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки.

7. Під час надання інформації про реєстрацію відокремленого підрозділу банку та призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу заповнюються реквізити груп II та V, VI.I. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "первинне". Допускається одночасне заповнення реквізитів груп VI.I, VI.II у разі одночасного призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки.

8. Під час надання інформації про призначення відповідального працівника банку / філії іноземного банку з одночасним звільненням попереднього відповідального працівника допускається подання одного файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку з одночасним повідомленням про звільнення та призначення. У цьому разі заповнюються реквізити груп II, III, IV, VI.I (VI.II у разі наявності інформації) і VI.III. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

9. Під час надання інформації про призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку з одночасним звільненням попереднього відповідального працівника допускається подання одного файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку з одночасним повідомленням про звільнення та призначення. У цьому разі заповнюються реквізити груп II, V, VI.I (VI.II у разі наявності інформації) і VI.III. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

10. Під час надання інформації про призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника банку / філії іноземного банку, заповнюються реквізити груп II, III, IV (VI.I у разі наявності інформації) і VI.II. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

11. Під час надання інформації про призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника відокремленого підрозділу банку, заповнюються реквізити груп II, V (VI.I у разі наявності інформації) і VI.II. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

12. У разі одночасного призначення відповідального працівника банку / філії іноземного банку (під час звільнення попереднього відповідального працівника) та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, допускається подання одного файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку з одночасним повідомленням про обидва призначення. У цьому разі заповнюються реквізити груп II, III, IV і VI. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

13. У разі одночасного призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку (під час звільнення попереднього відповідального працівника) та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити груп II, V і VI (допускається подання одного файла-повідомлення про банк / філію іноземного банку з одночасним повідомленням про обидва призначення). Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

14. Під час надання інформації про звільнення відповідального працівника банку / філії іноземного банку або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити груп II, III, IV і VI.III (реквізити груп VI.I, V.II заповнюються залежно від наявної інформації). Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

15. Під час надання інформації про звільнення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити груп II, V і V.III (реквізити VI.I, V.II заповнюються залежно від наявної інформації). Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

16. Для повідомлення про одночасне звільнення відповідального працівника банку / філії іноземного банку та призначення особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити груп II, III, IV і VI.II, VI.III. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

17. Для повідомлення про одночасне звільнення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку та призначення особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити груп II, V і VI.II, VI.III. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

18. Під час надання інформації про зміну відомостей щодо банку / філії іноземного банку та/або відповідального працівника банку / філії іноземного банку (особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) заповнюються реквізити груп II, III, IV, VI.I (VI.II). Реквізити групи VI.II заповнюються в разі звільнення попереднього відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

19. Під час надання інформації про зміну відомостей щодо відокремленого підрозділу банку та/або відповідального працівника відокремленого підрозділу банку (особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) заповнюються реквізити груп II, V, VI.I (VI.II). Реквізити групи VI.III заповнюються в разі звільнення попереднього відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки. Реквізит 14 у цьому разі набуває значення "коригуюче".

20. Під час надання інформації про припинення діяльності відокремленого підрозділу банку заповнюються реквізити груп II, V. Реквізит, зазначений у колонці 4 рядка 52 таблиці цього додатка ("Вид суб'єкта"), набуває значення "0000", Реквізит 14 - "коригуюче".

21. Під час надання інформації про припинення діяльності банку / філії іноземного банку заповнюються реквізити груп II, III, IV. Реквізит, зазначений у колонці 4 рядка 21 таблиці цього додатка ("Вид суб'єкта"), набуває значення "0000", Реквізит 14 - "коригуюче".

Додаток 4

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 10)

Перелік реквізитів файла-повідомлення про результати обробки інформації про банк / філію іноземного банку та правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE transport-file SYSTEM "xv_f710.dtd">

N з/п Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) Зміст реквізиту Тип (максимальна довжина) Обов'язковість заповнення Примітки
1 Головна структура transport-file
2 Відомості про файл-повідомлення про результати обробки інформації про банк / філію іноземного банку (структура file-meta-data)
3 file-name Ім'я файла C (12) +
4 file-date Дата створення файла D (8) +
5 file-time Час створення файла T (4) +
6 id-key Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
7 file-signature ЕЦП файла B (128) +
8 Відомості про початковий файл-повідомлення про банк / філію іноземного банку (структура report)
9 Загальні відомості про початковий файл-повідомлення про банк / філію іноземного банку (структура input-file-meta-data)
10 input-file-name Ім'я файла C (12) +
11 input-file-date Дата створення файла D (8) +
12 input-file-time Час створення файла T (4) +
13 input-id-key Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
14 input-file-signature ЕЦП файла B (128) +
15 file-error-status Код помилки за початковим файлом у цілому C (4) + Зазначається код згідно з додатком 6 (Довідник кодів помилок 2) до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року N 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за N 1593/28038 (далі - Порядок N 1085)
16 Помилка файла (структура file-error)
17 Помилка (структура error)
18 error-code Код помилки C (4) + Зазначається код згідно з додатком 6 (Довідник кодів помилок 2) до Порядку N 1085
19 description Опис помилки C (100)
20 start-tag-order Номер помилкового тегу N (6) Номер помилкового тегу з початку файла (нумерація тегів починається з тегу transport-file. Номер тегу transport-file має значення 1)
21 remark Назва тегу C (50)
22 Додаткові дані про помилку (структура additional-info)
23 key Значення помилкового тегу C (1000)
24 value Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора) C (100)
25 Відомості щодо ідентифікації банку / філії іноземного банку (структура ustanova)
26 subj-id Код за ЄДРПОУ C (12) +
27 subj-mfo Код банку C (6) +
28 id-key-bank Внутрішньобанківський реєстраційний код C (20) +
29 id-key-ddfm Обліковий ідентифікатор суб'єкта C (6)
30 Відомості про відокремлений підрозділ банку (структура department)
31 subj-id Код за ЄДРПОУ C (12) Реквізити заповнюються лише під час надання файла-повідомлення про взяття на облік відокремленого підрозділу банку
32 subj-mfo Код банку C (6)
33 id-key-bank Внутрішньобанківський реєстраційний код C (20)
34 id-key-ddfm Обліковий ідентифікатор суб'єкта C (6)

Додаток 5

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 11)

Перелік реквізитів файла-повідомлення про фінансові операції / фінансові операції, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE povidomlen SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N з/п Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) Зміст реквізиту Тип (максимальна довжина) Обов'язковість заповнення Примітки
1 Загальні відомості про файл-повідомлення (головна структура POVIDOMLEN)
2 FILE_NAME Ім'я файла C (12) +
3 FILE_DATE Дата створення файла D (8) +
4 FILE_TIME Час створення файла T (4) +
5 FILE_OPER Кількість екземплярів структури INF_STR у файлі N (6) +
6 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
7 FILE_SIGN ЕЦП файла B (128) +
8 Відомості про банк / філію іноземного банку / відокремлений підрозділ банку, що безпосередньо надає інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Спеціально уповноважений орган) (структура USTANOVA)
9 UST_TYP Тип суб'єкта N (1) + Зазначається код згідно з додатком 7 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року N 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за N 241/28371 (далі - Інструкція N 24)
10 UST_VID Вид суб'єкта N (4) + Зазначається код згідно з додатком 5 до Інструкції N 24
11 UST_MFO Код банку C (6) +
12 UST_ID Код суб'єкта за ЄДРПОУ C (10) +
13 UST_FKOD Обліковий ідентифікатор суб'єкта C (6) +
14 ID_KEY_BANK Внутрішньобанківський реєстраційний код C (20) +
15 Блок даних (структура INF_STR)
16 STR_ID Черговий номер екземпляра структури INF_STR у файлі N (6) +
17 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
18 STR_SIGN ЕЦП екземпляра структури INF_STR B (128) +
19 Відомості про банк / філію іноземного банку / відокремлений підрозділ банку, де зареєстрована фінансова операція (підструктура USTANOVA структури INF_STR)
20 UST_TYP Тип суб'єкта N (1) + Зазначається код згідно з додатком 7 до Інструкції N 24
21 UST_VID Вид суб'єкта N (4) + Зазначається код згідно з додатком 5 до Інструкції N 24
22 UST_MFO Код банку C (6) +
23 UST_ID Код суб'єкта за ЄДРПОУ C (10) +
24 UST_FKOD Обліковий ідентифікатор суб'єкта C (6) +
25 ID_KEY_BANK Внутрішньобанківський реєстраційний код C (20) +
26 Відомості про фінансову операцію (підструктура OPERACIA структури INF_STR)
27 KL_ID Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі N (12) + Реквізит, за допомогою якого здійснюється ідентифікація фінансової операції (далі - ключовий реквізит)
28 KL_DATE Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі D (8) + Ключовий реквізит
29 OPR_KOL Кількість учасників фінансової операції N (2) +
30 OPR_ACT Вид повідомлення про фінансову операцію N (1) + Зазначається код згідно з додатком 6 до Інструкції N 24
31 OPR_DATE Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення D (8) +
32 OPR_TIME Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення T (4) +
33 OPR_VAL Код валюти фінансової операції / код банківського металу C (3) + Зазначається код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269)
34 OPR_SUMV Сума фінансової операції у валюті N (19) + Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число)
35 OPR_SUMG Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті N (19) + Одиниця виміру - копійка (ціле число)
36 OPR_NAZN Опис фінансової операції, призначення платежу C (4000) +
37 OPR_OZN Ознака здійснення фінансової операції C (1) + Зазначається код згідно з додатком 10 до Інструкції N 24
38 OPR_VID1 Код виду фінансової операції C (15) + Зазначається код згідно з додатком 1 до Інструкції N 24 або поля А, Б, В, Г, Ґ, Д коду виду фінансової операції можуть бути заповнені константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ - константою 9999 відповідно, поле Ж заповнюється кодами 8 або 9 згідно з додатком 1 [Довідник кодів "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)"] до Інструкції N 24
39 OPR_VID2 Ознака (ознаки) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу C (4) +
[якщо фінансова операція має ознаку (ознаки) такої, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу]
Зазначається(ються) код (коди) згідно з додатком 2 до Інструкції N 24. Якщо кодів кілька, тег повторюється. Першим зазначається найвищий за пріоритетом код
40 COMMENT_VID2 Коментар до фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу C (4000)
41 OPR_VID3 Ознака (ознаки) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу C (3) +
[якщо фінансова операція має ознаку (ознаки) такої, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу]
Зазначається код (коди) згідно з додатком 3 до Інструкції N 24. Якщо кодів кілька, тег повторюється. Першим зазначається найвищий за пріоритетом код
42 COMMENT_VID3 Коментар до фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу C (4000)
43 OPR_NOM Номер фінансової операції в системі автоматизації банку N (9)
44 MOD_ID Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі N (12) +
(для повідомлення про коригування неключових реквізитів фінансової операції, узятої на облік, або для повідомлення про виправлення помилок у фінансовій операції, не взятій на облік)
Посилання на ключовий реквізит.
Для коригування неключових реквізитів фінансової операції, узятої на облік, зазначається номер/дата реєстрації цієї операції в реєстрі.
Для виправлення помилок у фінансовій операції, не взятій на облік, зазначається номер/дата першої реєстрації цієї фінансової операції в реєстрі
45 MOD_DATE Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі D (8)
46 OPR_NBU Ознака виявлення фінансової операції інспекторами Національного банку N (1) + Набуває таких значень:
1 - у разі виявлення фінансової операції інспекторами Національного банку України;
0 - в інших випадках
47 OPR_TERROR Ознака того, що фінансова операція може стосуватися фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення N (1) + У файлі-повідомленні про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, ознака набуває значення 1.
У файлі-повідомленні про фінансові операції, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, ознака набуває таких значень:
3 - якщо учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції;
2 - в інших випадках, якщо фінансова операція може бути пов'язана, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення
48 OPR_OBL_KOD Код області здійснення операції N (2) + Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції N 24
49 COMMENT Коментар до фінансової операції C (4000)
50 Відомості про пов'язану фінансову операцію (пов'язані фінансові операції) (підструктура POV_OPR структури OPERACIA). Якщо пов'язаних операцій кілька, підструктура POV_OPR повторюється
51 OPR_ZV_N Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі N (12) +
(у разі надання інформації про пов'язану фінансову операцію)
52 OPR_ZV_D Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі D (8)
53 COMMENT_ZV Коментар до пов'язаної фінансової операції C (4000)
54 Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію (підструктура FIL_RICH структури OPERACIA)
55 RI_VID Вид рішення N (2) +
(у разі надання інформації про фінансову операцію відповідно до рішення/доручення Спеціально уповноваженого органу)
Зазначається код згідно з додатком 12 до Інструкції N 24
56 RI_NUMB Номер рішення в системі обліку Спеціально уповноваженого органу C (15)
57 RI_DATA Дата рішення D (8)
58 Відомості про файл-додаток (файли-додатки) до екземпляра структури INF_STR (підструктура FIL_DOD структури OPERACIA). Якщо файлів-додатків кілька, підструктура FIL_DOD повторюється
59 OPR_DOD Ім'я файла-додатка C (12) +
[у разі надання файла-додатка (файлів-додатків)]
Посилання на файл-додаток
60 TYPE_DOD Формат даних у файлі-додатку C (4) Допустимі формати файлів-листів, файлів-додатків (вкладень) згідно з додатком 1 до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року N 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за N 1593/28038 (далі - Порядок N 1085).
У разі надання виписки за рахунком клієнта / рахунком з використанням платіжної картки зазначається константа RUHA/RUHC відповідно
61 Відомості про учасника фінансової операції (підструктура OSOBA структури INF_STR).
Якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта [у т. ч. встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до вимог законодавства (абзац другий частини першої статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")] (далі - Закон) є неможливим, то реквізит "Ознака здійснення фінансової операції" (назва тегу OPR_OZN) набуває значення 2 і реквізити цієї підструктури заповнюються за наявності інформації
62 CL_TYPE Тип участі у фінансовій операції N (2) + Зазначається код згідно з додатком 8 до Інструкції N 24
63 CL_STP Тип учасника N (1) +
(для учасника-клієнта; для особи, яка діє від імені клієнта)
Зазначається код згідно з додатком 7 до Інструкції N 24
64 CL_REZ Ознака резидентності C (1) Набуває значень:
1 - резидент;
2 - нерезидент
65 CL_ID Ідентифікаційний код/номер C (12) + 1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ.
2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО).
3. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО / код за ЄДРПОУ не присвоєний, то зазначається 9 нулів.
4. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО учасника-контрагента невідомий банку, то зазначається 5 дев'яток
66 CL_NM1 Прізвище / повне найменування C (254) + Для юридичної особи / громадського формування зазначається повне найменування; для фізичної особи зазначається прізвище
67 CL_NM2 Ім'я / скорочене найменування C (50) Для юридичної особи / громадського формування зазначається скорочене найменування (за наявності); для фізичної особи зазначається ім'я
68 CL_NM3 По батькові C (30) Зазначається для фізичної особи (за наявності)
69 CL_DATE Дата народження D (8) +
(для учасника-клієнта; для особи, яка діє від імені клієнта)
Зазначається для фізичної особи
70 DOC_OSN Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції C (254) +
(для особи, яка діє від імені клієнта)
71 Відомості про державну реєстрацію (підструктура DOC_REG структури OSOBA)
72 DOC_NM Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про проведення державної реєстрації / включення до ЄДР відомостей про особу (стосується юридичних осіб, зареєстрованих до 01 липня 2004 року) C (20) +
(для учасника-клієнта)
Зазначається для юридичної особи / громадського формування та фізичної особи - підприємця
73 DOC_OG Повне найменування органу, що видав свідоцтво, або прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора та найменування суб'єкта державної реєстрації C (254) Зазначається для юридичної особи / громадського формування та фізичної особи - підприємця
74 DOC_DT Дата державної реєстрації / дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації D (8) Для юридичної особи - резидента / громадського формування / фізичної особи - підприємця зазначається дата державної реєстрації (якщо державна реєстрація була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців") або дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації (якщо державна реєстрація була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців") / для юридичної особи - нерезидента зазначається дата видачі свідоцтва про акредитацію (за наявності) або дата заснування за місцем реєстрації
75 Місцезнаходження або місце проживання учасника (підструктура ADR_U структури OSOBA)
76 ADR_STR Код країни реєстрації або громадянства C (3) +
(для учасника-клієнта; для особи, яка діє від імені клієнта)
Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426 (далі - Класифікація)
77 ADR_OBL Код області реєстрації N (2) Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції N 24
78 ADR Місцезнаходження або місце проживання C (254)
79 Місце тимчасового перебування учасника (підструктура ADR_P структури OSOBA)
80 ADR_STR Код країни тимчасового перебування C (3) +
(для учасника-клієнта)
Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією
81 ADR_OBL Код області тимчасового перебування N (2) Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції N 24
82 ADR Місце тимчасового перебування C (254)
83 Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу (підструктура DOC_PASS структури OSOBA)
84 DOC_TYP Документ, що посвідчує фізичну особу C (2) +
(для учасника-клієнта; для особи, яка діє від імені клієнта)
Зазначається код згідно з додатком 4 до Інструкції N 24
85 DOC_SR Серія документа C (7) Під час заповнення використовуються великі літери.
Якщо реквізит DOC_TYP має значення 1, то в разі відсутності серії документа реквізит DOC_SR набуває значення константи ZZZZZ
86 DOC_NM Номер документа C (20)
87 DOC_DT Дата видачі документа D (8)
88 DOC_OG Повне найменування органу, який видав документ C (254)
89 Дані про банк / філію іноземного банку / відокремлений підрозділ банку, у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення цієї операції (підструктура BNK_U структури OSOBA)
90 BNK_ACC Номер рахунку учасника C (32)
91 BNK_NM Найменування банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку C (254) +
(якщо фінансова операція здійснюється з використанням рахунку)
92 BNK_ID Код банку C (12) Для резидента зазначається код банку, для нерезидента зазначається SWIFT BIC (або Non-SWIFT BIC) код
93 BNK_STR Код країни розташування банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку C (3) Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією
94 BNK_AD Адреса банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку C (254)
95 Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті (підструктура BNK_KOR структури OSOBA)
96 BNK_ACC Номер рахунку C (32)
97 BNK_NM Найменування фінансової установи-кореспондента, у якій відкрито рахунок C (254)
98 BNK_ID Код фінансової установи-кореспондента C (12) Для банківської установи-резидента зазначається код банку, для банківської установи-нерезидента зазначається SWIFT BIC (або Non-SWIFT BIC) код
99 BNK_STR Код країни розташування фінансової установи-кореспондента C (3) Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією
100 BNK_AD Адреса фінансової установи-кореспондента C (254)

Пояснення щодо заповнення файла-повідомлення про фінансові операції / фінансові операції, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції:

У реквізитах рядка 26 таблиці цього додатка "Відомості про фінансову операцію (підструктура OPERACIA структури INF_STR)" щонайменше один з тегів, зазначених у колонці 2 рядків 39 (OPR_VID2) та 41OPR_VID3) таблиці цього додатка, має бути заповненим.

Додаток 6

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 12)

Перелік реквізитів файла-квитанції і файла-повідомлення про взяття (відмову від узяття) на облік інформації про фінансові операції / фінансові операції, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE kvit SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N з/п Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) Зміст реквізиту Тип< (максимальна довжина) Обов'язковість заповнення Примітки
1 Загальні відомості про файл (головна структура KVIT)
2 FILE_NAME Ім'я файла C (12) +
3 FILE_DATE Дата створення файла D (8) +
4 FILE_TIME Час створення файла T (4) +
5 FILE_OPER Кількість екземплярів структури INF_ERR у файлі N (6) +
6 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
7 FILE_SIGN ЕЦП файла B (128) +
8 Загальні відомості про початковий файл, на який надається файл-квитанція (структура FI_IN)
9 FILE_NAME Ім'я файла C (12) +
10 FILE_DATE Дата створення файла D (8) +
11 FILE_TIME Час створення файла T (4) +
12 FILE_OPER Кількість екземплярів структури INF_STR (INF_ZAP, INF_OTV, INF_DOD) у початковому файлі N (6) +
13 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
14 FILE_SIGN ЕЦП файла B (128) +
15 FIIN_ERR Код помилки за початковим файлом у цілому C (4) + Зазначається код згідно з додатком 6 (Довідник кодів помилок 2) до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року N 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за N 1593/28038 (далі - Порядок N 1085)
16 Відомості про помилки (структура INF_ERR)
17 STR_ID Черговий номер екземпляра структури INF_ERR у файлі N (6)
18 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6)
19 STR_SIGN ЕЦП екземпляра структури INF_ERR B (128)
20 OPER_ID Номер помилкового екземпляра структури INF_STR (INF_ZAP, INF_OTV, INF_DOD) у початковому файлі N (6)
21 CODE_ERR Код помилки за екземпляром структури INF_STR (INF_ZAP, INF_OTV, INF_DOD) у початковому файлі C (4) Зазначається код згідно з додатком 6 (Довідник кодів помилок 2) до Порядку N 1085
22 OPER_DESC Коментар до помилки C (1000)
23 Відомості про помилки в тегу/атрибуті (підструктура TAG_ERR структури INF_ERR)
24 TAG_ID Номер помилкового тегу/атрибута N (6)
25 TAG_ERRC Код помилки за тегом/атрибутом C (4) Зазначається код згідно з додатком 6 (Довідник кодів помилок 2) до Порядку N 1085
26 TAG_ERR_N Назва помилкового тегу/атрибута C (50)
27 TAG_ERR_D Коментар до помилки C (1000)

Додаток 7

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 13)

Перелік реквізитів файла-запиту та правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE zap SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N з/п Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) Зміст реквізиту Тип (максимальна довжина) Обов'язковість заповнення Примітки
1 Загальні відомості про файл-запит (головна структура ZAP)
2 FILE_NAME Ім'я файла C (12) +
3 FILE_DATE Дата створення файла D (8) +
4 FILE_TIME Час створення файла T (4) +
5 FILE_OPER Кількість екземплярів структури INF_ZAP у файлі N (6) +
6 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
7 FILE_SIGN ЕЦП файла B (128) +
8 Блок запиту (структура INF_ZAP)
9 STR_ID Черговий номер екземпляра структури INF_ZAP у файлі N (6) +
10 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
11 STR_SIGN ЕЦП екземпляра структури INF_ZAP B (128) +
12 ZAP_TYPE Вид запиту N (2) + Набуває значень:
0 - якщо запит стосується отримання додаткової інформації про фінансові операції, пов'язані з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або розповсюдженню зброї масового знищення, а також учасників зазначених операцій;
1 - якщо запит стосується виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
2 - якщо запит стосується отримання іншої інформації, зокрема тієї, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копій документів, необхідних для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань;
3 - якщо запит стосується отримання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до Закону
13 KL_ID Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі N (12) Посилання на фінансову операцію, щодо якої необхідна додаткова інформація
14 KL_DATE Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі D (8)
15 ZAP_NMB Номер запиту в системі обліку Спеціально уповноваженого органу C (15) + Унікальний номер запиту в системі обліку Спеціально уповноваженого органу у форматі: XXXXXXXXXX/YYYY, де XXXXXXXXXX - номер запиту за рік; YYYY - рік
16 ZAP_DATE Дата запиту D (8) +
17 ZAP_TXT Текст запиту C (4000) +

Додаток 8

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 14)

Перелік реквізитів файла-відповіді та правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE otv SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N з/п Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) Зміст реквізиту Тип (максимальна довжина) Обов'язковість заповнення Примітки
1 Загальні відомості про файл-відповідь (головна структура OTV)
2 FILE_NAME Ім'я файла C (12) +
3 FILE_DATE Дата створення файла D (8) +
4 FILE_TIME Час створення файла T (4) +
5 FILE_OPER Кількість екземплярів структури INF_OTV у файлі N (6) +
6 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
7 FILE_SIGN ЕЦП файла B (128) +
8 Блок відповіді (структура INF_OTV)
9 STR_ID Черговий номер екземпляра структури INF_OTV у файлі N (6) +
10 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
11 STR_SIGN ЕЦП екземпляра структури INF_OTV B (128) +
12 ZAP_TYPE Вид запиту N (2) + Зазначаються реквізити запиту, на який надається відповідь
13 ZAP_NMB Номер запиту в системі обліку Спеціально уповноваженого органу C (15) +
14 ZAP_DATE Дата запиту D (8) +
15 OTV_TXT Текст відповіді C (4000) +
16 Відомості про файл-додаток (файли-додатки) до екземпляра структури INF_OTV (підструктура FIL_DOD структури INF_OTV). Якщо файлів-додатків кілька, підструктура повторюється
17 OPR_DOD Ім'я файла-додатка C (12) +
[у разі надання файла-додатка (файлів-додатків)]
Посилання на файл-додаток
18 TYPE_DOD Формат даних у файлі-додатку C (4) Допустимі формати файлів-листів, файлів-додатків (вкладень) згідно з додатком 1 до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року N 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за N 1593/28038.
У разі надання виписки за рахунком клієнта / рахунком з використанням платіжної картки зазначається константа RUHA/RUHC відповідно

Додаток 9

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 15)

Перелік реквізитів файла-додатка та правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE dod SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N з/п Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута) Зміст реквізиту Тип< (максимальна довжина) Обов'язковість заповнення Примітки
1 Загальні відомості про файл-додаток (головна структура DOD)
2 FILE_NAME Ім'я файла C (12) +
3 FILE_DATE Дата створення файла D (8) +
4 FILE_TIME Час створення файла H (4) +
5 FILE_OPER Кількість екземплярів INF_DOD у файлі N (6) + Значення дорівнює 1
6 ID_KEY Ідентифікатор ключа ЕЦП C (6) +
7 FILE_SIGN ЕЦП файла B (128) +
8 Блок даних (структура INF_ DOD)
9 TYPE_DOD Формат даних у файлі-додатку C (4) + Допустимі формати файлів-листів, файлів-додатків (вкладень) згідно з додатком 1 до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року N 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за N 1593/28038 (далі - Порядок N 1085).
У разі надання виписки за рахунком клієнта / рахунком з використанням платіжної картки зазначається константа RUHA/RUHC відповідно
10 PR_NAME Ім'я головного файла C (12) + Зазначається ім'я файла, до якого безпосередньо надається файл-додаток, або в разі надання файла-додатка до відповіді на запит (рішення, звернення) зазначається ім'я відповідного файла, який містив цей запит (рішення, звернення)
11 PR_ID Номер екземпляра структури головного файла N (6) + Зазначається номер відповідного екземпляра структури в головному файлі, до якої належить файл-додаток
12 DOD_INFO Дані C (650 МБ) + Бінарні дані кодуються за допомогою методу base64

Пояснення щодо заповнення файла-додатка

1. Якщо файл-додаток містить виписку (виписки) за рахунком клієнта / рахунком з використанням платіжної картки, реквізит, зазначений у рядку 12 таблиці цього додатка DOD_INFO "Дані", має відповідати таким вимогам:

1) файл-додаток повинен містити тільки інформацію щодо виписки (виписок) за рахунком клієнта або тільки інформацію щодо виписки (виписок) за рахунком із використанням платіжної картки (інша інформація повинна надаватись іншими файлами-додатками);

2) виписка повинна формуватись в ієрархічній послідовності за датою та часом проведення фінансових операцій у файлі формату CSV за формою, наведеною в додатках 10 та 11 до цієї Інструкції;

3) реквізит DOD_INFO являє собою ZIP-архів CSV-файла (файлів), бінарні дані якого закодовані за допомогою методу base64 (у реквізитах, зазначених у рядку 9 таблиці цього додатка TYPE_DOD "Формат даних у файлі-додатку" зазначається константа RUHA для виписки (виписок) за рахунком клієнта або RUHC для виписки (виписок) за рахунком із використанням платіжної картки);

4) ім'я CSV-файла повинно складатися з таких полів:

<ім'я файла-додатка з реквізиту FILE_NAME>.RUHX.NNN,

де RUH - константа;

X - набуває значення "A" (якщо файл містить інформацію щодо виписки за рахунком клієнта) або "C" (якщо файл містить інформацію щодо виписки за рахунком із використанням платіжної картки);

NNN - порядковий номер CSV-файла в архіві (файли нумеруються починаючи з 1 у 10-значній системі числення).

2. У разі отримання від Спеціально уповноваженого органу файла-квитанції, що свідчить про неуспішне приймання файла-додатка, під час повторного надання файла-додатка (після виправлення помилок) його ім'я не змінюється.

Додаток 10

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 15)

Виписка за рахунком клієнта

N документа Дата документа Вхідний залишок на початок дня Вихідний залишок на кінець дня Вхідний залишок на початок дня (UAH) Вихідний залишок на кінець дня (UAH) Сума операції Сума операції (UAH) Валюта операції Номер рахунку платника Код банку платника

Банк платника
1 2 3 4 5< 6 7 8 9 10 11 12

Найменування платника Ідентифікаційний номер/код платника Номер рахунку отримувача Код банку отримувача Банк отримувача Найменування отримувача Ідентифікаційний номер/код отримувача
13 14 15 16 17 18 19

Призначення платежу Номер рахунку, по якому надається виписка Дата проведення операції Час здійснення операції
20 21 22 23

Пояснення щодо формування виписки за рахунком клієнта

1. Файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) (формується згідно із загальним описом формату RFC 4180).

2. Кожен рядок файла - це один рядок таблиці.

3. Роздільником значень колонок є символ "крапка з комою" (;).

4. Значення, що містять зарезервовані символи (подвійні лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються подвійними лапками ("). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, вони подаються у вигляді двох лапок поспіль.

5. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів виписки за рахунком клієнта:

N з/п Назва реквізиту Примітки для формування реквізитів
1 2 3
1 N документа Зазначається номер документа за операцією, що відображається в системі автоматизації банку
2 Дата документа Зазначається дата документа в системі автоматизації банку відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
3 Вхідний залишок на початок дня Зазначається у валюті операції.
Одиниця виміру: сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число)
4 Вихідний залишок на кінець дня
5 Вхідний залишок на початок дня (UAH) Зазначається еквівалент у національній валюті.
Одиниця виміру: копійки (ціле число)
6 Вихідний залишок на кінець дня (UAH)
7 Сума операції Зазначається сума операції у валюті її проведення.
Одиниця виміру: сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число)
8 Сума операції (UAH) Зазначається еквівалент у національній валюті.
Одиниця виміру: копійки (ціле число)
9 Валюта операції Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269)
10 Номер рахунку платника Зазначається номер рахунку платника (за дебетом)
11 Код банку платника Зазначається код банку, включений до довідника банківських установ України (МФО)
12 Банк платника Зазначається найменування банку платника
13 Найменування платника Для юридичної особи / громадського формування зазначається повне або коротке найменування;
для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається прізвище, ім'я та по батькові
14 Ідентифікаційний номер / код платника 1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ.
2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО.
3. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО / код за ЄДРПОУ не присвоєний, заповнення поля не є обов'язковим
15 Номер рахунку отримувача Зазначається номер рахунку отримувача (за кредитом)
16 Код банку отримувача Зазначається код банку, включений до довідника банківських установ України (МФО)
17 Банк отримувача Зазначається найменування банку отримувача
18 Найменування отримувача Для юридичної особи / громадського формування зазначається повне або коротке найменування;
для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається прізвище, ім'я та по батькові
19 Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ отримувача 1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ.
2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО.
3. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО / код за ЄДРПОУ не присвоєний, заповнення поля не є обов'язковим
20 Призначення платежу Зазначається призначення платежу документа за операцією
21 Номер рахунку, за яким надається виписка Зазначається номер рахунку, за яким банк формує виписку
22 Дата проведення операції Зазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
23 Час здійснення операції Зазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ:ХХ:СС

Додаток 11

до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
(пункт 15)

Виписка за рахунком клієнта, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки 1

Найменування власника рахунку Ідентифікаційний номер/код власника рахунку Код банку власника рахунку Банк власника рахунку Номер рахунку Валюта рахунку Дата операції з ПК Дата операції за рахунком
1 2 3 4 5 6 7 8

Сума операції Сума операції (UAH) Валюта операції Списання (Дт) / зарахування (Кт) Номер ПК Найменування держателя ПК Ідентифікаційний номер/код держателя ПК
9 10 11 12 13 14 15

Призначення платежу Вхідний залишок/td> Вихідний залишок Вхідний залишок (UAH) Вихідний залишок (UAH) Час здійснення операції
16 17 18 19 20 21

____________
1 ПК - платіжна картка. Це поняття використовується в значенні згідно із Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Пояснення щодо формування виписки за рахунком клієнта

1. Файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) (формується згідно із загальним описом формату RFC 4180).

2. Кожен рядок файла - це один рядок таблиці.

3. Роздільником значень колонок є символ "крапка з комою" (;).

4. Значення, що містять зарезервовані символи (подвійні лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються подвійними лапками ("). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, вони подаються у вигляді двох лапок поспіль.

5. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів виписки за рахунком клієнта:

N з/п Назва реквізиту Примітки для формування реквізитів/
1 2 3
1 Найменування власника рахунку Для юридичної особи / громадського формування зазначається повне або коротке найменування;
для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначаються прізвище, ім'я та по батькові
2 Ідентифікаційний номер/код власника рахунку 1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ.
2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО.
3. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО / код за ЄДРПОУ не присвоєний, заповнення поля не є обов'язковим
3 Код банку власника рахунку Зазначається код банку, який включений до довідника банківських установ України (МФО)
4 Банк власника рахунку Зазначається найменування банку власника рахунку
5 Номер рахунку Зазначається номер рахунку, за яким формується виписка
6 Валюта рахунку Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (далі - Класифікатор)
7 Дата операції з ПК Зазначається дата проведення трансакції з ПК відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
8 Дата операції за рахунком Зазначається дата проведення операції за рахунком відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
9 Сума операції Зазначається сума операції у валюті її проведення
Одиниця виміру: сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число)
10 Сума операції (UAH) Зазначається еквівалент у національній валюті
Одиниця виміру: копійки (ціле число)
11 Валюта операції Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором
12 Списання (Дт) / зарахування (Кт) Зазначається Дт або Кт залежно від суті операції (списання чи зарахування відповідно)
13 Номер ПК Зазначається номер ПК, якщо операція була здійснена з використанням ПК. Якщо операція була здійснена без використання ПК, поле не заповнюється.
Реквізити електронного платіжного засобу, зокрема номер ПК, зазначається в обсязі, який дозволено правилами безпеки відповідної платіжної системи.
Наприклад: NNNN **** **** NNNN, де NNNN перші чотири та останні чотири цифри номера ПК
14 Найменування держателя ПК Зазначається найменування держателя ПК, якщо операція була здійснена з використанням ПК. Якщо операція була здійснена без використання ПК, поле не заповнюється
15 Ідентифікаційний номер/код держателя ПК* 1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ.
2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО.
3. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО / код за ЄДРПОУ не присвоєний, заповнення поля не є обов'язковим
16 Призначення платежу Зазначається опис/деталі операції за рахунком (у разі здійснення операцій з використанням ПК зазначаються деталі трансакцій з ПК)
17 Вхідний залишок Зазначаються вхідний та вихідний залишки на початок та на кінець періоду.
Одиниця виміру: сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число).
Вхідний залишок зазначається тільки в першому рядку виписки, вихідний залишок зазначається тільки в останньому рядку
18 Вихідний залишок
19 Вхідний залишок (UAH) Зазначається еквівалент у національній валюті.
Одиниця виміру: копійки (ціле число)
20 Вихідний залишок (UAH)
21 Час здійснення операції Зазначається час здійснення трансакції з ПК у разі здійснення операції з використанням ПК або час здійснення операції за рахунком у разі здійснення операції без використання ПК

* Цей реквізит зазначається за технічної можливості.