Загальні правила роботи

Загальні положення

Держфінмоніторинг спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, інших актів законодавства України, а також доручень Кабінету Міністрів України та Міністра фінансів України (далі – Міністра).

Діяльність Держфінмоніторингу є відкритою та прозорою. Прозорість роботи Держфінмоніторингу забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Гласність роботи Держфінмоніторингу забезпечується відповідно до вимог законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та інших законодавчих актів з урахуванням вимог законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», «Про державну таємницю» тощо.

Держфінмоніторинг у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема розроблені Держфінмоніторингом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України та проекти нормативно-правових актів Мінфіну.

Підготовка Держфінмоніторингом проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України та Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства з цих питань.

Планування роботи та звітування Держфінмоніторингу

Держфінмоніторинг здійснює планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетами діяльності та готує пропозиції щодо пріоритетів діяльності на наступний рік з метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності Держфінмоніторингу з формування і реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг організовує свою роботу за перспективними (річними), піврічними, поточними (квартальними) планами. Затверджений Міністром річний план розміщується на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Самостійні структурні підрозділи складають свої плани роботи на підставі річного та піврічних планів роботи Держфінмоніторингу, які затверджуються Головою Держфінмоніторингу або його заступниками (відповідно до розподілу функціональних обов’язків).

У квартальних планах роботи самостійних структурних підрозділів зазначаються конкретизовані заходи, необхідні для реалізації річного та піврічних планів роботи Держфінмоніторингу, покладених на них завдань і функцій, обґрунтування необхідності заходу, терміни виконання та інформація, що підтверджує виконання заходу.

Моніторинг виконання планів роботи Держфінмоніторингу та покладених на неї завдань проводиться щокварталу.

Самостійні структурні підрозділи щоквартально складають звіти виконання планів роботи (за наростаючим підсумком), які затверджуються Головою Держфінмоніторингу або його заступниками.

Загальні правила внутрішнього розпорядку та проходження державної служби

Для працівників Держфінмоніторингу встановлюється такий режим роботи:

початок робочого дня о 9.00;

перерва на обід - з 13.00 до 13.45;

закінчення робочого дня о 18.00;

закінчення робочого дня в п’ятницю о 16.45;

у передсвяткові дні закінчення роботи на одну годину раніше.

Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу Голови Держфінмоніторингу, про який повідомляється первинна професійна спілка Держфінмоніторингу, зобов"язані з"явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

Вступ на державну службу в Держфінмоніторингу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що затверджується Кабінетом Міністрів України або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні, відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держфінмоніторингу можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держфінмоніторингу.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держфінмоніторингу утворюється колегія у складі Голови Держфінмоніторингу (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держфінмоніторингу за посадою, визначених посадових осіб Міністерства фінансів України. У разі потреби до складу колегії Держфінмоніторингу можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держфінмоніторингу.

Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку Голова Держфінмоніторингу утворює дисциплінарну комісію.

З метою забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг та досягнення оптимального і раціонального використання бюджетних коштів у Держфінмоніторингу створюється тендерний комітет Держфінмоніторингу.

Організація процедур закупівель товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до законодавства у сфері закупівель.

Організація та порядок роботи, а також склад тендерного комітету Держфінмоніторингу визначається окремим наказом Держфінмоніторингу.

Організація прийому та порядок розгляду письмових звернень громадян

Особистий прийом громадян посадовими особами Держфінмоніторингу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказу Мінфіну від 19.03.2012 № 370 «Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.04.2012 за № 502/20815.

Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни здійснюється Головою першочергово.

Звернення громадян розглядаються та вирішуються відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України, затвердженої наказом Мінфіну від 19.03.2012 № 370, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.04.2012 за № 502/20815.

Посадові особи Держфінмоніторингу зобов’язані приділяти особливу увагу до розгляду звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки.

Посадові особи Держфінмоніторингу несуть відповідальність згідно із законодавством України за недотримання вимог законодавства щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень, розгляду запитів на інформацію.

Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

З метою забезпечення участі громадськості у процесі підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під час їх виконання при Держфінмоніторингу діє Громадська рада відповідно до Положення про Громадську раду, затвердженого наказом Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг створює необхідні умови для роботи Громадської ради та проведення її засідань.

З метою організації ефективної взаємодії між Держфінмоніторингом, засобами масової інформації та об’єднаннями громадян Держфінмоніторинг забезпечує:

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень Держфінмоніторингу;

інформування громадськості про діяльність Держфінмоніторингу шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність Держфінмоніторингу;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно діяльності Держфінмоніторингу та реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення роз’яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Для забезпечення взаємодії в структурі Держфінмоніторингу утворено Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника.