Щодо включення/виключення осіб до/з Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

Щодо включення/виключення осіб до/з Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, який формується на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік) (частина сьома статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закону про запобігання), пункт 2 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 (далі – Порядок №966)) є:

1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258-2585, 439 і 440 Кримінального кодексу України, рішення суду щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов’язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення;

2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;

3) вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, або розповсюдженням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

Інформація відповідними органами подається до Держфінмоніторингу нарочним чи надсилається рекомендованим поштовим відправленням з дотриманням правил, що виключають несанкціонований доступ до неї:

- Службою безпеки України за наявності вироку суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258-2585, 439 і 440 Кримінального кодексу України, рішення суду щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов’язана з провадженням терористичної діяльності, або розповсюдженням зброї масового знищення;

- Міністерством закордонних справ за наявності відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції; вироків (рішень) судів, рішень інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.
Держфінмоніторинг забезпечує внесення юридичної чи фізичної особи до Переліку в день отримання відповідної інформації.

Крім того, Держфінмоніторингом здійснюється щоденний моніторинг веб-сайта ООН і, у разі виявлення інформації щодо включення/виключення така інформація вноситься до Переліку в той же день.
Підставою для виключення юридичної чи фізичної особи із зазначеного Переліку (частина одинадцята статті 17 Закону про запобігання, Закон України «Про санкції», пункт 8 Порядку №966) зокрема, які вже не відповідають критеріям щодо включення, є:

1) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цієї особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258-2585, 439 і 440 Кримінального кодексу України;

2) виключення даних про особу з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

3) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком (рішенням) судів, рішенням інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності, які визнаються відповідно до міжнародних договорів України.

Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ за наявності відомостей (документів), визначених у пунктах 1 і 3, подають Держфінмоніторингу відповідну інформацію протягом п’яти робочих днів.

Держфінмоніторинг розглядає можливість виключення з Переліку особи, за її запитом або її офіційного представника, шляхом прийняття рішення протягом тридцяти робочих днів від дати отримання запиту.

Після отримання запиту від особи, включеної до Переліку або її офіційного представника Держфінмоніторинг не пізніше ніж протягом наступного робочого дня від дати отримання надсилає для розгляду копію такого запиту до Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, або іншого державного органу, який може володіти інформацією про особу, включену до Переліку.
Служба безпеки України, Міністерство закордонних справ або інший державний орган протягом п’яти робочих днів подають Держфінмоніторингу відповідні оригінали документів, або їх завірені копії, які підтверджують чи спростовують інформацію, викладену в запиті, про наявність підстав для виключення особи з Переліку. У разі проведення додаткових перевірок зазначені відомості подаються в погоджений з Держфінмоніторингом строк.
У разі отримання, у тому числі з офіційного веб-сайта ООН та від Міністерства закордонних справ, стосовно особи відомостей, які визначені в пункті 8 Порядку №966, Держфінмоніторинг приймає рішення про виключення особи з Переліку та видаляє з нього відповідні записи.
Про прийняте за запитом рішення Держфінмоніторинг не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дати його прийняття офіційним листом інформує особу, яка звернулася із запитом.

З актуальним (з урахуванням змін) Переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції можна ознайомитися на сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Протидія тероризму»/«Перелік терористів».
Щодо включення/виключення осіб до/з Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, який формується на підставі Закону України «Про санкції»
Окрім зазначеного, відповідно до Закону України «Про санкції» (далі - Закон) правову основу застосування санкцій становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної безпеки та оборони України, відповідні принципи та норми міжнародного права (стаття 2 Закону).
Підставами для застосування санкцій є:

1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;

2) резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй;

3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;

4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об’єднаних Націй.
 
Також, підставою для застосування санкцій є вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої.
Радою національної безпеки та оборони України приймається рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції), а саме:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій;
-обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
- запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.
Рішення уводиться в дію указом Президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу Президента України постановою Верховної Ради України.
Відповідне рішення набирає чинності з моменту прийняття постанови Верховної Ради України і є обов’язковим до виконання.
Радою національної безпеки та оборони України приймається рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), а саме:
- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах;
- заборона користування радіочастотним ресурсом України;
- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
- заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
- заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України, або здійснення посадки на території України;
- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на увезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
- заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу, або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
- запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.
Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.
Порядок підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №888.
Проект рішення Кабінету Міністрів України про схвалення та внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій повинен містити:
- інформацію про вид (види) санкцій та строк (строки) їх застосування, скасування, крім випадків застосування санкцій, що призводять до припинення прав, та інших санкцій, які за змістом не можуть застосовуватися тимчасово;
- відомості, що ідентифікують суб’єкта (суб’єктів), до якого (яких) пропонується застосувати санкції. Відомості викладаються українською мовою та мовою держави громадянства, проживання (перебування) фізичної особи або реєстрації юридичної особи. За відсутності перерахованих відомостей використовуються інші дані, що дають змогу ідентифікувати відповідну особу;
- відомості, що свідчать про перебування юридичної особи під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи - нерезидента у значенні терміна «контроль» згідно із статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», - у разі внесення пропозицій щодо застосування персональних санкцій до відповідної особи;
- відомості, що свідчать про терористичну діяльність особи у значенні терміна «терористична діяльність» згідно із статтею 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», - у разі внесення пропозицій щодо застосування персональних санкцій до відповідної особи.
Ініціаторами внесення пропозицій можуть бути такі органи:
- Міноборони, якщо відповідні дії суб’єктів, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, призводять до окупації території України;
- Мін’юст, якщо відповідні дії суб’єктів, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.
Перебіг розумного строку починається з часу, коли ініціатору стали відомі та були офіційно підтверджені підстави для застосування, скасування та внесення змін до санкцій.
Ініціатором внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій на підставах, визначених у пунктах 2-4 частини першої статті 3 Закону, є Міністерство закордонних справ.
Підставою для ініціювання таких пропозицій є отримання Міністерством закордонних справ офіційного документального підтвердження щодо застосування (скасування, внесення змін) санкцій до певних осіб. Таке повідомлення повинно містити офіційні відомості з відповідними документами щодо застосування санкцій (із зазначенням мети, виду та підстав застосованих санкцій, переліку осіб, щодо яких застосовано санкції) за підписом уповноваженої особи.
Рішення уводиться в дію указом Президента України, набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання.
Рішення про внесення змін до санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, за власною ініціативою або на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України.
Отже, для виключення зі санкційного списку та/або перегляд рішення щодо включення особи у суді або іншому незалежному компетентному органі, та розмороження коштів стосовно осіб, включених відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373, такі особи мають подати запити до вищезазначених державних органів, що подали пропозиції по їх включенню.
Рішення про скасування санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, у разі, якщо застосування санкцій привело до досягнення мети їх застосування.
З Рішеннями, що уводяться в дію указами Президента України, можна ознайомитися на сайті Ради безпеки і оборони України у розділі Офіційні документи/Укази (http://www.rnbo.gov.ua/documents/) та офіційному інтернет представництві Президента України у розділі Документи/Укази (http://www.president.gov.ua/documents/).