Які документи можуть використовувати небанківські фінансові установи для з’ясування фінансового стану клієнта?

 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом.
Одним із елементів вивчення клієнта, згідно з пунктом 5 частини першої статті 1 Закону, є з’ясування його фінансового стану.
Абзацом третім частини сьомої статті 9 Закону визначено, що інформація, необхідна для вивчення клієнта, встановлюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).
Крім того, у відповідності до частини шостої статті 9 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується ідентифікації та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта. Зазначена інформація подається безоплатно.
 Порядок подання інформації визначений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» від 08.09.2015    № 693.
Джерелом отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації щодо фінансового стану клієнта може бути опитувальник, який розроблений Суб’єктом і в якому наявні розділи (пункти), необхідні для отримання інформації щодо:
-          фінансового стану клієнта та змісту його діяльності;
-          проведення оцінки фінансового стану клієнта;
-          визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до         національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб;
-          з’ясування місця проживання клієнта або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири);
Опитувальник підписується клієнтом.
У разі необхідності, суб’єкт первинного фінансового моніторингу також може витребувати додаткові документи, необхідні для з’ясування фінансового стану клієнта.
Під документами, необхідними для з’ясування фінансового стану клієнта, рекомендується розуміти документи, в яких зафіксована інформація, що відображає фактичну наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, а також його потенційні й реальні фінансові можливості, розпорядження якими згідно із законодавством України дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.
До складу зазначених документів у розрізі типів клієнтів, зокрема, можуть відноситися:
для юридичної особи-резидента:
копія фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати тощо), що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні органи, засвідчена підписом керівника (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою юридичної особи, з відміткою (за наявності) про отримання органами державної статистики та/або органами державної податкової служби або з додаванням відповідної квитанції про надіслання звітності у паперовому або електронному вигляді;
розшифровка дебіторсько-кредиторської заборгованості по балансу за останній звітний період;
виписки з поточних, вкладних (депозитних) рахунків підприємства за останні 6 місяців;
річна фінансова звітність (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками);
фінансова звітність клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів в мережі Інтернет;
та/або фінансова звітність та інформація щодо фінансового стану юридичної особи, що оприлюднена відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за минулий звітний період;
та/або аудиторський висновок по бухгалтерській звітності за минулий звітний період;
та/або довідки про кредити, що отримані юридичною особою в банківських установах, завірені печаткою та підписами відповідальних осіб банків та ін.
для юридичної особи-нерезидента:
остання фінансова звітність щодо якої був проведений аудит та звітність за останню звітну дату;
останній аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;
річна фінансова звітність (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками);
фінансова звітність клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів в мережі Інтернет;
дані про присвоєння рейтингу, які розміщені в мережі Інтернет, на сайтах міжнародних рейтингових агентств («Standart & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s» та ін.) і національних рейтингових агентств;
та/або лист з банку, в якому відкрито основний рахунок юридичної особи про наявність/відсутність його заборгованості перед контрагентами (дата видачі листа має бути не більше 10 днів);
та/або довідка про наявність/відсутність заборгованості перед бюджетом, видана податковим органом за місцем реєстрації юридичної особи (дата видачі довідки має бути не більше 30 днів);
та/або відомості про відсутність стосовно юридичної особи провадження у справі про неспроможність (банкрутство); рішень судових органів, які вступили в силу, про визнання неспроможним (банкрутом) і проведення процедур ліквідації (дата видачі відомостей має бути не більше 10 днів);
та/або інформація від кредитних організацій, в яких юридична особа раніше знаходилася на обслуговуванні, що стосується оцінки ділової репутації цієї юридичної особи та ін.
для фізичної особи підприємця-резидента:
податкова декларація платника з відмітками (за наявності) податкового органу про прийняття або з доданням відповідних квитанцій в разі відправки декларації в паперовому або електронному вигляді за останній звітний період;
документи, що підтверджують отримання доходів за минулі періоди (минулий/позаминулий рік);
виписки з поточних, вкладних (депозитних) рахунків за останні 12 місяців, завірені печаткою банківської установи;
та/або податкова декларація про майновий стан і доходи;
та/або довідка з податкових органів про обсяги виручки;
та/або довідка з податкових органів про отримані доходи (із зазначенням чистого доходу і суми сплаченого податку) за останній звітний період;
та/або копія свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі наявності), що підтверджує факт здійснення господарської діяльності за спрощеною системою;
та/або документи, що підтверджують наявність/відсутність кредитних зобов"язань, а також своєчасний і повний розрахунок за ним та ін.;
для фізичної особи-резидента:
довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останні 6 місяців (якщо стаж роботи менше 6 місяців, в довідці вказується середньомісячний/сукупний дохід за фактично відпрацьовані місяці);
та/або довідка про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/ матеріального забезпечення за останні 6 місяців;
та/або документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останні 6 місяців;
та/або довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останні 6 місяців;
та/або декларація про майно, доходи, витрати и зобов"язання фінансового характеру за останній податковий період;
та/або договір найму/оренди житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
та/або документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо);
та/або документи, що підтверджують отримання винагороди за договорами цивільно-правового характеру та ін.
для фізичної особи-нерезидента:
довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
виписки (за наявності) з рахунків кредитно-фінансових установ за останні 6 місяців;
та/або документи, що підтверджують отримання грошових компенсацій, виплат, матеріального забезпечення та ін.
та/або митна декларація;
та/або довідка про нараховану заробітну плату;
та/або відомості, що підтверджують отримання резидентом доходів із джерелом їх походження з України згідно з Податковим Кодексом України;
та/або податкова декларація за останній звітній період, видана відпо­відним органом в країні реєстрації резидента або в країні ведення його бізнесу;
та/або документи, що підтверджують отримання доходів відповідно до договорів цивільно-правового характеру за межами України та ін.
Окремо слід наголосити на тому, що документи, видані органом іноземної держави, які надаються нерезидентами, мають бути складені державною (офіційною) мовою країни реєстрації (ведення бізнесу) нерезидента, легалізовані в порядку встановленому законодавством України або засвідчені шляхом прославлення апостилю, з додаванням завіреного у встановленому порядку перекладу цих документів на українську мову.
Водночас відповідно до абзацу шостого частини першої статті 10 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей, зокрема, щодо з’ясування фінансового стану клієнта.