Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів

За результатами розгляду запитань, що надходять від банківських установ за телефонами «гарячої лінії», керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) надає рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансову (фінансові) операцію (операції) із списання/спроби списання коштів з рахунку клієнта, здійснених на підставі розрахункового документа (паперового або електронного), у випадку якщо факт формування такого документа спростовується клієнтом-власником рахунку (далі – несанкціоноване списання коштів).

Відповідно до пункту 92 розділу VII Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 (далі – Положення), надання банком спеціально уповноваженому органу інформації про: фінансову (фінансові) операцію (операції), що підлягає (підлягають) фінансовому моніторингу; фінансову (фінансові) операцію (операції) осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов’язані із вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України; фінансову (фінансові) операцію (операції), стосовно якої (яких) є підстави підозрювати, що вона (вони) пов’язана (пов’язані), стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення; осіб, які мали намір провести фінансову (фінансові) операцію (операції), у разі відмови банком у випадках, передбачених статтею 10 Закону, статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон про банки), від проведення фінансової операції; фінансові операції (їх учасників та про залишок коштів на рахунках клієнта), які зупинені банком відповідно до статті 17 Закону, - здійснюється у формі файлів-повідомлень.

Постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 233 затверджено Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями) (далі – Склад реквізитів), що містить, зокрема перелік реквізитів файла-повідомлення про фінансові операції та правила їх заповнення.

Частина реквізитів файла-повідомлення заповнюється з використанням кодів, що визначаються відповідно до Довідників кодів, які є додатками до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» (далі – Довідники).

У файлі-повідомленні реквізит «Ознака (ознаки) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу» (тег «OPR_VID3») формується з використанням Довідника K_DFM03 «Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

У разі виявлення банком фінансової (фінансових) операції (операцій), пов’язаної (пов’язаних) з несанкціонованим списанням коштів з рахунку клієнта, Держфінмоніторинг при заповненні вищезазначеного реквізиту рекомендує використовувати код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу «900 - інші фінансові операції, для яких у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або  фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

При заповненні реквізиту «Коментар до фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу» (тег «COMMENT_VID3») Держфінмоніторинг рекомендує зазначати інформацію про те, що операція може стосуватися несанкціонованого списання коштів.

При заповненні реквізиту «Коментар до фінансової операції» (тег «COMMENT») рекомендується зазначати інформацію про звернення клієнта чи банківської установи щодо законності її проведення, ip-адреси, з яких надійшов електронний розрахунковий документ та іншу наявну інформацію, що дає підстави вважати, що така фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням суспільно-небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок несанкціонованого списання коштів з рахунку клієнта.

У випадку зупинення банком проведення/спроби (спроб) проведення фінансової (фінансових) операції (операцій) на підставі частини першої статті 17 Закону як такої (таких), що містить (містять) ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону, у реквізиті «Ознака здійснення фінансової операції» (тег «OPR_OZN») відповідно до Довідника K_DFM10 «Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій» зазначається код ознаки здійснення фінансових операцій «5 – операція зупинена у зв’язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону», а в реквізиті «Коментар до фінансової операції» (тег «COMMENT») згідно з вимогами пунктів 90 розділу VII та 109 розділу VIII Положення банк надає інформацію про таку (такі) фінансову (фінансові) операцію (операції), яка (які) має (мають) містити дату закінчення зупинення фінансової операції, а також одночасно може надати додаткову інформацію щодо цієї фінансової (фінансових) операції (операцій), а саме: зазначати підстави та строк зупинення фінансової операції.

У разі неотримання банком протягом строку, передбаченого частиною першою статті 17 Закону, рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) банк поновлює проведення фінансової (фінансових) операції (операцій) та надає до Держфінмоніторингу інформацію про таку фінансову операцію, яка має містити дату поновлення проведення фінансової операції.

Рекомендуємо банкам-одержувачам у разі направлення до Держфінмоніторингу  файлів-повідомлень про здійснену (здійснені) операцію (операції), що може (можуть) стосуватися несанкціонованого списання коштів, що не зупинялась (зупинялись) банком або відмовлено в її (їх) проведенні, також зазначати за наявності наступне:    

- при заповненні реквізиту «Коментар до фінансової операції» (тег «COMMENT») – номери інших рахунків, у тому числі транзитних, на які зараховувались несанкціоновано списані кошти;

- у разі відмови здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) за рішенням банку, при заповненні реквізиту «Ознака здійснення фінансової операції» (тег «OPR_OZN») вказувати код із значенням «3 – Операція не здійснена у зв’язку з відмовою суб’єкта в її проведенні»;

- у разі зарахування/перерахування коштів  на рахунок/з рахунку за рішенням банку, при заповненні реквізиту «Ознака здійснення фінансової операції» (тег «OPR_OZN») вказувати код із значенням «1 – Операція здійснена»;

- при заповненні відомостей про учасників фінансової операції, вказувати номер рахунку та реквізити банківської установи (теги «BNK_ACC», «BNK_NM», «BNK_ID», «BNK_STR», «BNK_AD»), які зазначені у розрахунковому документі.

Під час вивчення фінансової операції, що стосується несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів, банку рекомендується вживати усіх можливих заходів для з’ясування її суті та мети.

При направленні банком до Держфінмоніторингу файла-повідомлення про виявлену фінансову (фінансові) операцію (операції), що стосується (стосуються) несанкціонованого списання коштів з рахунку клієнта, Держфінмоніторинг рекомендує одночасно із файлом-повідомленням надавати додаткову інформацію щодо цієї (цих) фінансової (фінансових) операції (операцій) разом з копіями документів (документи на переказ, заяви та звернення клієнтів, листи-інформування тощо) у формі файла-додатка відповідно до пункту 90 розділу VII Положення.