Методичні рекомендації щодо постановки на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Державна служба фінансового моніторингу України з метою надання методичної допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Держфінмоніторинг, звертає увагу на наступне.

Згідно із підпунктом «а» пункту 7 частини другої статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти).

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону, суб’єкти зобов’язані стати на облік в Держфінмоніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Держфінмоніторинг у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552.

Згідно із абзацом другим пунктом 5 Порядку спеціально визначені суб'єкти зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкти не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 8 Закону.

При цьому під діловими відносинами слід розуміти відносини між клієнтом та суб’єктом, що виникли на підставі договору (у тому числі публічного) про надання фінансових або інших послуг.

Пункт 6 Порядку визначає, що інформація, необхідна для взяття суб'єкта на облік, подається в паперовому вигляді та обов'язково повинна містити відомості про реєстрацію суб'єкта, його місцезнаходження, відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі призначення такої особи), а також відокремлені підрозділи суб'єкта у разі їх наявності.

Згідно із пунктом 11 Порядку реєстрація суб'єктом фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, проводиться шляхом внесення відповідної інформації до реєстру, який ведеться суб'єктом.

Відповідно до пункту 13 Порядку до реєстру вносяться:

порядковий номер і дата реєстрації фінансової операції;

відомості, отримані в результаті ідентифікації та/або верифікації, вивчення інформації про клієнта (представника клієнта), який проводить фінансову операцію, особу, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, або вигодоодержувача;

відомості про інших осіб - учасників фінансової операції;

дані про вид фінансової операції;

сума, на яку проводиться фінансова операція або здійснюється спроба її проведення;
відомості про валюту, в якій проводиться фінансова операція;

підстави для проведення фінансової операції;

відомості про фінансові операції, інші операції, пов'язані із зареєстрованою фінансовою операцією (у разі наявності);

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;

інформація про зупинення фінансової операції;

дата та час проведення, спроби проведення або відмови від проведення фінансової операції;

додаткова інформація, необхідна для проведення Держфінмоніторингом аналізу фінансових операцій (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка внесла інформацію до реєстру.

Пунктом 22 Порядку визначено, що у разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на облік суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.

Стандартні форми подання інформації до Держфінмоніторингу у форматі Excel розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: http://www.fiu.gov.ua. При наданні інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри та розміри полів вводу інформації.

Згідно із статтею 24 Закону, особи, винні у порушенні вимог Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність.

Враховуючи викладене, звертаємо увагу суб’єктів на необхідності додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.