Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення
(K_DFM03)
Код Значення
101 Прийняття суб’єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент
102 Прийняття суб’єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент
103 Сплата особою комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб’єктом первинного фінансового моніторингу за тотожними вкладами на поточний момент
104 Сплата особою комісій (плата за здійснення окремих операцій з її коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб’єктом первинного фінансового моніторингу за операціями на поточний момент
105 Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за змістом її проведення
106 Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за строками її проведення
107 Внесення особою в раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів
108 Внесення особою в раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху іншого майна
109 Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів
110 Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на індосацію платіжних документів
111 Надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунків інших осіб
112 Представлення особою інформації, яку неможливо перевірити
113 Неможливість установлення контрагентів особи
114 Прийняття суб’єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв’язку з незнаходженням такої іншої сторони
115 Прийняття суб’єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв’язку з її відмовою щодо їх прийняття
116 Відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб’єкта первинного фінансового моніторингу
117 Розрахунок з одним контрагентом за операціями з деривативами, результатом чого є постійний прибуток особи
118 Розрахунок з кількома контрагентами за операціями з деривативами, результатом чого є постійний прибуток особи
119 Розрахунок з одним контрагентом за операціями з деривативами, результатом чого є постійні збитки особи
120 Розрахунок з кількома контрагентами за операціями з деривативами, результатом чого є постійні збитки особи
125 Прийняття суб’єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання грошових компенсацій, пов’язаних з таким обміном
126 Прийняття суб’єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без надання грошових компенсацій, пов’язаних з таким обміном
127 Настання страхового випадку протягом короткого строку, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладення страхової угоди
128 Незвично великі операції, що не відповідають фінансовому стану особи
129 Очевидна невідповідність вхідних/вихідних платежів дійсному призначенню платежу
130 Регулярне повернення контрагентами платникам помилково зарахованих коштів
131 Отримання кредитною спілкою від нерезидента коштів для розміщення на депозитному рахунку з наполяганням надання кредитною спілкою благодійної допомоги іншій особі
132 Регулярне проведення особою операцій з обміну банкнот малого номіналу, особливо іноземної валюти, на банкноти великого номіналу
133 Регулярні операції з купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не мають котирування і не обертаються на фондовій біржі, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на фондовій біржі
134 Одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами
135 Укладання договорів страхування/перестрахування на очевидно невигідних умовах
136 Збільшення страхових внесків, особливо якщо вони не передбачені страховим договором
137 Переплата страхових премій
138 Відмова у проведенні фінансової операції у зв’язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та/або верифікації, а також для вивчення клієнта
201 Не пов’язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи – підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб’єкту первинного фінансового моніторингу
202 Не пов’язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи – підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента)
203 Не пов’язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи – підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі цінних паперів на пред’явника
204 Відсутність зв’язку між характером і родом діяльності юридичної особи або фізичної особи – підприємця з послугами, за якими особа звертається до суб’єкта первинного фінансового моніторингу
205 Регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності юридичної особи або фізичної особи – підприємця, відомій суб’єкту первинного фінансового моніторингу
206 Зарахування на рахунок юридичної особи або фізичної особи – підприємця значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), у тому числі через касу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність юридичної особи або фізичної особи-підприємця не пов’язана з наданням послуг населенню, зі збором обов’язкових чи добровільних платежів
209 Істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі
210 Розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму
211 Разовий продаж особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в рахунок погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою
212 Разова купівля особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в рахунок погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою
213 Переказ коштів (або зняття з рахунку коштів) на суму, що не перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону, якщо йому передували зарахування на цей самий рахунок готівкових коштів на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону, у той самий або попередній операційний день
214 Здійснення особою значних за обсягом операцій з готівкою за відсутності великого обороту коштів у клієнта
215 Регулярне здійснення особою фінансових операцій з векселями, якщо дана особа не виступає емітентом або отримувачем коштів за цими векселями та не має ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів
216 Страхування майна, загальна вартість якого не відповідає фінансовому стану клієнта
217 Часті перекази з банківських рахунків, що не мають економічного сенсу
218 Переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою
219 Регулярний переказ коштів за кордон фізичною особою, що не здійснює будь-якої підприємницької діяльності
220 Регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або довіреною особою
221 Регулярне зняття клієнтом та/або довіреною особою готівки, яка попередньо була зарахована на рахунок клієнта
301 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу
302 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи
303 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента
304 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу
305 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи
306 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента
307 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу
308 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь третьої особи
309 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь нерезидента
310 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу
311 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь третьої особи
312 Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь нерезидента
313 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу
314 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи
315 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента
316 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу
317 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи
318 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента
319 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу
320 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом наступного операційного дня на користь третьої особи
321 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на користь нерезидента
322 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу
323 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь третьої особи
324 Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов’язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь нерезидента
325 Здійснення клієнтом фінансових операцій на значні суми без встановлення прямого (особистого) контакту протягом трьох місяців із суб’єктом первинного фінансового моніторингу
326 Неодноразове здійснення фінансових операцій на суму нижче встановленого порога, що мають ознаки обов’язкового фінансового моніторингу
401 Операція з виплати переказу коштів, в якому відсутня повна інформація про ініціатора або отримувача
402 Сплата резидентом нерезиденту неустойки (пені, штрафу) за невиконання договору поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) або за порушення умов договору в значних сумах
403 Неодноразове надання кредитною спілкою голові та членам спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління кредитної спілки кредитів у великому розмірі зі сплатою процентів за них менше, ніж це встановлено кредитною спілкою
404 Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об’єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги тощо)
405 Регулярне та (або) періодичне здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів без фактичної їх поставки між учасниками операцій
406 Укладання договору поручительства з особою про сплату за кредит в іншій кредитній установі у разі, якщо ця особа неодноразово укладала або мала спроби укласти такі договори, за умови внесення нею цій кредитній спілці (поручителю) коштів для зарахування на депозитний рахунок та наявності непогашеного кредиту в іншій кредитній установі
407 Платежі, що здійснюються особами, які не повністю знають або без бажання повідомляють деталі платежу (адресу/контактну інформацію тощо)
408 Придбання особою у кредитній спілці державних цінних паперів за готівку
409 Внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, об’єднаній кредитній спілці
410 Дострокове погашення особою кредитів у готівковій формі у великому розмірі
411 Надання кредиту під забезпечення у вигляді гарантії нерезидента за умови відсутності очевидного зв’язку між місцем діяльності клієнта і його контрагентів і місцезнаходженням гаранта, особливо якщо гарантія видається філією нерезидента
412 Погашення простроченої заборгованості за кредитним договором, якщо умови діяльності особи та інформація, якою володіє суб’єкт первинного фінансового моніторингу щодо цієї особи, не дають можливості встановити джерела походження коштів для погашення заборгованості
413 Дострокове погашення кредитів коштами із не зазначених особою або невідомих для суб’єкта первинного фінансового моніторингу джерел погашення
414 Придбання особою іноземної валюти для погашення кредиту, отриманого того самого або попереднього банківського дня під зовнішньоекономічний контракт іншою особою або на підставі договору поручительства
415 Неодноразове отримання кредитів від імені членів кредитної спілки та дострокове їх погашення
416 Регулярне одержання або надання фінансової допомоги, у тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам
417 Отримання грошових коштів з рахунку, відкритого у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
418 Неможливість визначення предмета зовнішньоекономічної операції (відсутність чіткого опису товарів, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного договору/контракту)
419 Операції з активами, які розміщені (емітовані, зареєстровані, обліковуються, надаються, виконуються або використовуються) чи будуть розміщені (будуть емітовані, зареєстровані, обліковуватися, надаватися, виконуватися або використовуватися) у результаті здійснення операції за межами митної території України, у разі коли не надано зовнішньоекономічного контракту
420 Набуття права власності на великий пакет цінних паперів за договорами дарування або міни
421 Купівля особами-резидентами за договорами доручення пакетів акцій, у тому числі неліквідних, українських суб’єктів підприємницької діяльності у юридичних осіб - нерезидентів за цінами, значно вищими від їх ринкової вартості
422 Купівля-продаж цінних паперів емітентів, що не розкривають регулярної інформації відповідно до законодавства
423 Проведення фінансових операцій щодо внесення до статутного капіталу господарських товариств цінних паперів у розмірах, що перевищують 50 % статутного капіталу підприємства, що реєструється
424 Операції з борговим фінансовим інструментом із низьким значенням рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою
425 Настання страхового випадку в короткий строк після укладення договору страхування
426 Регулярне розірвання договорів страхування (повернення страхових платежів)
427 Оплата страхових премій за одним договором страхування із різних джерел
428 Оплата страхової премії готівкою
429 Укладання договорів перестрахування у випадку, якщо учасниками операції є щойно засновані страховики
430 Страхування життя з одноразовим страховим внеском
431 Операції з наркотичними засобами та прекурсорами
432 Відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи
433 Сплата членами спілки, які є нерезидентами (клієнтами), вступних та обов’язкових пайових та інших внесків
434 Розміщення в ломбарді цінностей, зокрема дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
435 Операції з необробленими діамантами, країна походження/знаходження яких не бере участі в процесі Кімберлі
436 Спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт
437 Здійснення операцій з нерухомим майном, ціна якого відрізняється від ринкової
438 Неодноразова купівля або продаж фізичною особою об’єктів нерухомості
439 Неодноразове здійснення фізичною особою операцій з одним об’єктом нерухомості
440 Систематичне придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння
441 Перерахування за дорученням клієнта грошових коштів за реалізовані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, ювелірні вироби з них і лом з цих виробів на рахунки третіх осіб
442 Невмотивована відмова від здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них та ломом з цих виробів у випадку представлення відповідних документів або їх копій
443 Пред’явлення покупцем при купівлі-продажу стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів замість оригіналів документів про їх якість копій документів (паспорт або сертифікат), а також специфікації на них
444 Відхилення вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та інших побутових виробів з лому та відходів у межах договору більше ніж на 20 відсотків у бік зменшення або збільшення від ринкової ціни
445 Отримання партії (партій) ювелірних та/або інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з можливими підробленими відбитками пробірних клейм з незареєстрованими відбитками іменників виробників та/або відбитками державних пробірних клейм
446 Реалізація продукції (прутів, стержнів, дроту, пластин, листів тощо), виготовленої зі стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів без зміни хімічного складу
447 Переказ коштів за кордон як передплата за імпорт, якщо країна банку бенефіціара та країна резидентності бенефіціара - різні
448 Переказ коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту), зокрема надання та повернення інвестицій (доходів від інвестиційної діяльності на території України), позик, кредитів, фінансової допомоги та інших запозичень; виплата дивідендів, відсотків, роялті; переведення власних коштів на закордонний рахунок; допомога родичам або близьким
449 Здійснення передплати за імпорт товарів з подальшим їх перепродажем без перетину митного кордону України
450 Зарахування коштів в іноземній валюті від нерезидентів на рахунки фізичних осіб, зокрема у вигляді заробітної плати, переказу коштів, поповнення карткового рахунку
451 Взаємозалік вимог за експортно-імпортними операціями
452 Регулярне отримання клієнтом дистанційних послуг, якщо у суб’єкта виникають підозри, що такі операції можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
453 Разовий продаж (купівля) особою значного пакета цінних паперів, що не включені до біржового списку
454 Набуття права власності на пакет цінних паперів за договорами дарування або міни, сумарна номінальна вартість яких дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону
455 Взаємозалік вимог за операціями з цінними паперами на позабіржовому ринку
456 Купівля на позабіржовому ринку особами-резидентами пакетів акцій українських емітентів у осіб-нерезидентів за цінами, що перевищують їх номінальну вартість
457 Здійснення операцій з цінними паперами, про які з надійних джерел відомо, що вони мають високий ризик бути використаними для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення
458 Передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб’єктом
459 Здійснення операції купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги
460 Придбання цінних паперів за рахунок коштів, які попередньо були внесені готівкою в касу професійного учасника ринку цінних паперів, або готівки, яка була переказана на рахунок професійного учасника ринку цінних паперів через банківську установу, платіжну систему
461 Дострокове розірвання договору страхування з перерахуванням коштів на користь третьої особи
462 Придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону
464 Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності
465 Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням
466 Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи
467 Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником
500 Операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
510 Операції відповідно до типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом
603 Відстеження (моніторинг) фінансових операцій відповідної особи на запит Держфінмоніторингу
604 Моніторинг прибуткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону
605 Моніторинг видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону
606 Моніторинг фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу відповідно до частини третьої статті 23 Закону
701 Наявність достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовано міжнародні санкції
702 Зупинення проведення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовано міжнародні санкції
703 Наявність достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції пов’язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення
900 Інші фінансові операції, для яких у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення